Αναγνώστες

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Μαρίνα ένδοξε

Άπολυτίκιον.

 Ήχος πλ. α'.
Τον συνάναρχον Λόγον.


Μνηστευθείσα τω Λόγω Μαρίνα ένδοξε, των επίγειων την σχέσιν πάσαν κατέλιπες, και ένήθλησας λαμπρώς ως καλλιπάρθενος· τον γαρ άόρατον έχθρόν, κατεπάτησας στερρώς, όφθέντα σοι Άθληφόρε. Και νυν πηγάζεις τω κόσμω, των ίαμάτων τα χαρίσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου